keyboard_arrow_leftTerug naar het overzicht

De warmtetransitie, een data gedreven aanpak

Door Ingrid Janssen

De ambities in het klimaatakkoord liegen er niet om. In de gebouwde omgeving streven we naar energieneutraal en aardgasvrij in 2050. Er moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen worden verduurzaamd en voorzien van duurzame warmte en schone elektriciteit. Een duidelijk doel. Gemeenten dienen hiertoe uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte op te stellen. Hierin stellen zij vast volgens welk tijdspad wijken worden verduurzaamd. Een ingewikkelde opgave omhuld met veel onzekerheden. Met een gedegen stappenplan biedt Republiq uitkomst.

 

Stap 1: Van ambitie naar opgave

Het tijdspad tot 2050 is lang. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dit betekent dat de transitievisie warmte geen blauwdruk maar een routekaart wordt, die ruimte biedt om in te spelen op nieuwe mogelijkheden. Al die onzekerheden mogen niet leiden tot een afwachtende houding. Er is werk aan de winkel! De eerste stap die we nemen is het formuleren van een duidelijk doel. Welk tempo van verduurzamen van de gebouwde omgeving past bij de beoogde CO2 reductie op korte en middellange termijn?

 

Stap 2: Met data verkennen van kansrijke oplossingen

Vervolgens identificeren we kansrijke oplossingen in een handomdraai door slim gebruik te maken van data. We gebruiken data over de woningvoorraad, het corporatiebezit, cijfers over energieverbruik en andere geo-data om samen met jouw gemeente een eerste verkenning te maken. Zo identificeren we de meest kansrijke oplossingen. Deze data analyse laat ook zien of een wijkaanpak wel de meest logische oplossing is. Eerste analyses tonen namelijk aan dat een wijk zo heterogeen is dat een kleinere korrelgrootte soms beter is.

 

Stap 3 en 4: Lokaal opwekken, regionaal opwekken of verduurzamen?

Voor een groot deel van de opgave ben je als gemeente afhankelijk van de initiatieven die regionaal worden genomen. Wat komt er in de Regionale Energie Strategie te staan? Welke keuzes voor energieopwekking worden gemaakt? Worden het windturbines, zonneweides, warmtenetten, geothermie of warmtewinning uit oppervlakte water? Op welk deel van de regionale energievraag jouw gemeente aanspraak kan doen, heb je maar beperkt invloed. Wel kun je vandaag al nadenken over hoe, samen met bewoners en alle vastgoedeigenaren, de warmtevraag zoveel als mogelijk te beperken. Om te beginnen door goed te isoleren.

 

Stap 5: Deals sluiten

Voor het verduurzamen van de woning- en gebouwenvoorraad kan de gemeente verschillende instrumenten inzetten. Individuele woningeigenaren kunnen worden gestimuleerd hun woningen te isoleren hen mee te laten doen met collectieve inkoop zoals in de gemeente Tilburg. Met corporaties kunnen doelen voor verduurzaming worden vastgelegd in prestatieafspraken. Republiq kan jouw gemeente ook hier bijstaan. We kennen de corporatiesector en beschikken over uitgebreide datasets over de effectiviteit van verduurzamingsmaatregelen. Zo berekenen we of plannen haalbaar en betaalbaar zijn.

 

Stap 6. Monitoren en bijsturen

We stelden al eerder dat een transitievisie warmte geen blauwdruk is maar een routekaart. Als gemeente wil je onderweg de effecten van genomen maatregelen kunnen monitoren. Ook dit vraagt om een data-aanpak. We meten op basis van alle maatregelen de CO2 reductie en stellen, waar nodig, de uitgezette koers bij.

 

Geloof jij ook in een gedegen, datagedreven, stappenplan voor de warmtetransitie in jouw gemeente? Neem dan contact met ons op.
 

Aan de rechterkant is het stappenplan te downloaden. 

Republiq
Republiq
Ingrid Janssen

i.janssen@republiq.nl